image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
návštěva Muzea milevských maškar
31
"Knihožrouti" v lednu
1 2 3 4
5
Sokolnická ukázka - Dravci
6 7 8 9 10 11
12
Kamarádský týden
13
Kamarádský týden
Divadlo Hugo na cestách
14
Kamarádský týden
“Knihožrouti”
15
Kamarádský týden
16
Kamarádský týden
17 18
19
Návštěva knihovny - ČP
20
Vyšetření zraku "Prima-Vizus"
21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > O škole > Zápis dětí

Zápis dětí

Přijímání dětí

Místo a termín pro podání žádosti (viz tiskopisy ke stažení) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

Tato informace je rodičovské veřejnosti zprostředkována formou místního tisku, informačních letáků a našich webových stránek.

Zápis pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte.

Termín zápisu je 4. 5. 2023 od 13.00 do 16.30 hodin v Mateřské škole Pastelka Milevsko  (v ředitelně školy). Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení  § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

  • K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

Dále vyplněné tiskopisy (viz níže)

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list dítěte (potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte)
  • cizí státní příslušníci musí doložit doklad o povolení k pobytu v ČR

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy www.mtspastelka.cz

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo  se  nemůže očkování  podrobit  pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje  povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 26. 5. 2023 od 8 hod. do 12 hod. v ředitelně. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny (pod přidělenými registračními čísly) na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

Informace o povinném předškolním vzdělávání

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226 na základě zákona č. 561/2004 Sb.,O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 34 a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky

Podmínkou přijetí dítěte k př. vzdělávání je písemný lékařský doklad o řádném očkování dítěte v souladu se zákonem č. 258/2000Sb.,§ 50.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Kritérium a Bodové ohodnocení

 1. Děti s místem trvalého pobytu na území zřizovatele, dle vymezených obvodů v pořadí               

  • děti, které k 31. 8.  kalendářního roku dovrší 5 let věku: 20
  • děti, které k 31.8.  kalendářního roku dovrší 4 let věku: 18
  • děti, které k 31..8.  kalendářního roku dovrší 3 let věku: 16

 2. Opakovaný zápis - dítě neúspěšné v předešlém roce: 14

 3. Dítě s celodenní  docházkou: 10

 4. Sourozenec v MŠ: 8

Způsob hodnocení nastavených kritérií:

Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dle počtu volných míst děti splňující následující druhé kritérium a tak dále sestupně, pokud není naplněna kapacita školy.

Tento předpis vstupuje v platnost dne 20. 3. 2023

Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.    

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) šk. zákona.

Platnost od 20. 3. 2023

Mgr. Romana Fialová
ředitelka MŠ