image

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Uzavření mateřské školy
9
Uzavření mateřské školy
10
Uzavření mateřské školy
11
Uzavření mateřské školy
12
Uzavření mateřské školy
13
Uzavření mateřské školy
14
Uzavření mateřské školy
15
Uzavření mateřské školy
16
Uzavření mateřské školy
17
Uzavření mateřské školy
18
Uzavření mateřské školy
19
Uzavření mateřské školy
20
Uzavření mateřské školy
21
Uzavření mateřské školy
22
Uzavření mateřské školy
23
Uzavření mateřské školy
24
Uzavření mateřské školy
25
Uzavření mateřské školy
26
Uzavření mateřské školy
27
Uzavření mateřské školy
28
Uzavření mateřské školy
29
Uzavření mateřské školy
30
Uzavření mateřské školy
31
Uzavření mateřské školy
1
Uzavření mateřské školy
2
Uzavření mateřské školy
3
Uzavření mateřské školy
4
Uzavření mateřské školy
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Organizace školy > Přijímání dětí

Přijímání dětí

Místo a termín pro podání žádosti (viz tiskopisy ke stažení) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

 

Tato informace je rodičovské veřejnosti zprostředkována formou místního tisku, informačních letáků a našich webových stránek.

 

 

 

Zápis pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte.

Termín zápisu je 1. 5. 2021 do 16. 5. 2021 v Mateřské škole Pastelka Milevsko  (v ředitelně školy). Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné tiskopisy (viz níže)

žádost o přijetí

evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)

cizí státní příslušníci musí doložit doklad o povolení k pobytu v ČR

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy www.mtspastelka.cz

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje  povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 24. 5. 2019 od 8,00 hod do 12,00 hod. v ředitelně školy. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny (pod přidělenými registračními čísly)na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

 

 

 ***********************************************************

 Informace o povinném předškolním vzdělávání

 ***********************************************************

KRITÉRIA

PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka Mateřské školy Pastelka Milevsko, J. Mařánka 226 na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, podle § 34 a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2004 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v MŠ. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

Podmínkou přijetí dítěte k př. vzdělávání je písemný lékařský doklad o řádném očkování dítěte

– v souladu se zákonem č. 258/2000Sb., § 50.

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením  § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

Kritérium      Bodové ohodnocení

1. Děti s místem trvalého pobytu na území zřizovatele dle vymezených obvodů v pořadí

20

   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 5 let věku   

18
   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 4 let věku 16
   - děti, které k 31. 8. kalendářního roku dovrší 3 let věku 14

 

2. Opakovaný zápis - dítě neúspěšné v předešlém roce

 

10

 

3. Dítě s celodenní docházkou

 

 8 

 

4. Sourozenec v MŠ

 

7

 

Při rovnosti splněných kritérií rozhoduje věk dítěte, přednost má starší dítě před mladším.    

 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění  k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení
§ 20 odst. 2 písm. d) šk. zákona.

 

 

Platnost od 1. 3. 2021                                                                         Mgr. Romana Fialová

                                                                                                                ředitelka MŠ

 

 

 ***********************************************************