Distanční výuka

Podmínky distanční výuky v MŠ Pastelka pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona (KHS) anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem. MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také personálním a technickým možnostem MŠ.

Činnosti pro děti budou vycházet z RVP PV, ŠVP, TVP školy.

Formy distanční výuky:

a)Elektronická forma: Na webových stránkách www.mtspastelka.cz, v části Distanční výuka budou učitelky vkládat výukové materiály na týden. Rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.).  Zpětná vazba: Focení úkolů a pracovních listů a jejich zasílání na e-mailovou adresu třídních učitelek (mtspastelka@volny.cz – ředitelka; kofronova.mts@volny.cz – učitelka). Pokud rodiče nemají e-mail a další možnosti elektronické komunikace, mohou využít osobního předání ve školce (případně na jiném dohodnutém místě po dohodě s třídní učitelkou) nebo se s MŠ spojí telefonicky.

b) Papírová forma: Rodiče dětí, kteří nemají PC nebo přístup na internet, si výukové materiály vyzvednou v mateřské škole v papírové formě. Zpětná vazba: Odevzdání zadaných úkolů a pracovních listů v mateřské škole po dohodě s třídní učitelkou. Úvod, motivaci a instrukce k jednotlivým úkolům zpracují elektronicky, vytisknou, rozkopírují a předají jednorázově rodiči společně s dalšími materiály, rozdělenými do jednotlivých dnů v týdnu. Připraví úkoly z několika oblastí (vyprávění pohádky, tvoření vět, logopedické básničky, písničky, modelování, malování, stříhání, kreslení, logické hry, pracovní listy, obrázky apod.)Podají instrukce k postupu a řešení, návodu k výrobě a zpětné vazbě (rodiče vhodí v určený den na konci týdne pracovní listy se jménem dítěte do schránky školy, případně předají na místě učitelce, mohou se pochlubit i fotografií splněného úkolu v telefonu na místě).Učitelka vyhodnotí a pošle zpětnou vazbu rodiči (při předání v dalším týdnu).Rodiče budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí (osobně, telefonicky, elektronicky e-mailem).

Omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou:

a) Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen písemně doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

b) Oznámení nepřítomnosti je možné provést: telefonicky do mateřské školy, písemně třídní učitelce, osobně třídní učitelce.

c) Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.

d) Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem.

Při pokračující neomluvené absenci ředitelka školy zašle oznámení o neomluvené absenci dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

 

pastelka_foot.png