Zápis dětí do MŠ

Přijímání dětí

Místo a termín pro podání žádosti (viz tiskopisy ke stažení) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanovuje ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem.

Tato informace je rodičovské veřejnosti zprostředkována formou místního tisku, informačních letáků a našich webových stránek.

 

Zápis pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte.

Termín zápisu je 1. 5. 2021 do 16. 5. 2021 v Mateřské škole Pastelka Milevsko  (v ředitelně školy). Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné tiskopisy (viz níže)

žádost o přijetí

evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)

cizí státní příslušníci musí doložit doklad o povolení k pobytu v ČR

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy www.mtspastelka.cz

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje  povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 22. 5. 2020 od 8 hod. do 12 hod. v ředitelně.Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny (pod přidělenými registračními čísly)na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

 *******************************************************

 Informace o povinném předškolním vzdělávání

 ***********************************************************

 

 

 

 

 

pastelka_foot.png