AKCE ŠKOLY, AKTUALITY

 

SCHŮZKA RODIČŮ !

DNE 23. 9. 2021 od 15.00 HOD. SE V ATELIERU ŠKOLY KONÁ SCHŮZKA RODIČŮ.

PROGRAM:

1. PŘEDSTAVENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

2. INFORMACE

o stravování – předá vedoucí školní jídelny při MŠ Klubíčko paní Monika Komárková (zodpoví případné dotazy rodičů).

o úplatě za předškolní vzdělávání

3. INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

- informace o výchovně vzdělávací práci školy (výchovný program,

doplňkové programy, školní řád, informace o saunování dětí v MŠ …)

- informace o povinném předškolním vzdělávání dětí – Distanční výuka

- informace / COVID -19 (hygienická, výchovná opatření…)

- akce pro děti a rodiče ve školním roce 2021/2022

4. RŮZNÉ

5. ZÁVĚR – cca 16.00 hod.

OCHRANNÝ RESPIRÁTOR - NUTNÝ !


   **************************************************


CO CHYSTÁ PASTELKA

V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2021

23. 9. 2021  - SCHŮZKA RODIČŮ – proběhne v ateliéru od 15:00 hodin

 

14. 9. 2021 – Zahájení projektu ,,KNIHOŽROUTI“ - návštěva  

                   knihovny v DK Milevsko 9:15 hodin Zelená pastelka

 

21. 9. 2021 - Zahájíme ŠKOLIČKU BRUSLENÍpouze pro děti 

                   ze Zelené pastelky (příchod do MŠ nejpozději do 8:00 

                   hodin,  informace budou na nástěnce v šatně v 2. třídě)

 

24. 9. 2021SFÉRICKÉ DIVADLO ,,Podmořský svět“

                  od 10:00 hodin (hradí MAS Střední Povltaví)

 

 

 

 

V měsíci září budou děti poznávat nové prostředí, nové kamarády a zaměstnance školy.

Budou se seznamovat s pravidly chování ve vztahu k ostatním dětem, navazovat kontakt s učitelkami a ostatními zaměstnanci mateřské školy. Děti se budou seznamovat s bezpečným chováním v prostorách MŠ, školní zahrady…

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (od 1. 9. 2021):

·    dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění

·    nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu

·    rodič má povinnost nahlásit onemocnění, nebo karanténu       v rodině

·    před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund)

·    v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

·    s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

·    zákonný zástupce musí mít po celou dobu v budově MŠ respirátor 

·    dodržujte rozestupy 1,5 m

·    rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku pro případ náhlého onemocnění dítěte

·    v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

·    zákonní zástupci a třetí osoby nemohou dětem, které jsou v izolaci nebo s nařízenou karanténou, vyzvedávat obědy 

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png