AKCE ŠKOLY, AKTUALITY

 

     CO CHYSTÁ“ PASTELKA“

              v měsíci červnu 2022

 

 

1. 6. - Oslava MDD – karneval a dětská pouť v MŠ.

 

8. 6. - Oslavíme svátky a narozeniny dětí, které ještě neoslavovaly – byly nemocné

        nebo mají svátky a narozeniny v době uzavření naší MŠ.

 

       -„Pastelkový den“ – děti budou malovat, kreslit u stolečků ve třídě,

         na chodníku, na tabuli…. – bude upřesněno.

 

14. 6. - Děti ze Zelené pastelky půjdou do knihovny v DK.

 

15. 6. – Vystoupení pro místní seniory – děti vystoupí s programem v 13.30 hod.

                (vystupovat budou ty děti, které v tento den pravidelně odpočívají),

                prosíme o sváteční oblečení dětí.

 

16. 6. - Zápis do MŠ – cizinci UA – 13.00 – 16.30 hod. v ředitelně MŠ.

 

20. 6. – Schůzka rodičů dětí, které byly přijaty do MŠ Pastelka k 1. 9. 2022

                (atelier školy v 15.00 hodin).

 

 

23. 6. -„POSLEDNÍ ZVONĚNÍ“ - slavnostní loučení s dětmi, které půjdou

                 po prázdninách do ZŠ.

 

30. 6. - Ukončení školního roku- opékání špekáčků na zahradě MŠ.

 

 

V měsíci červnu bude pedagogická činnost zaměřena na výchovný blok

s názvem „PASTELKOVÁNÍ“ - cílem je, uvědomovat si příjemné a nepříjemné pocity

( loučení s kamarády odch. do ZŠ, oslava MDD ...),

- vědomě projevit zdvořilé chování

- umět vést rozhovor o jednom tématu s dospělým člověkem

- samostatně splnit zadaný úkol

- chápat prostorové pojmy ( vlevo, vpravo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, vedle, mezi).

Děti budou lisovat luční květiny, sušit byliny a uskladňovat na zimu, kdy si z nich uvaříme čaj, budeme pozorovat zahrádky, motýlky, brouky, stromy a keře. Budeme opakovat písničky, které jsme se naučili, cvičit na školní zahradě - činnosti se budou převážně odehrávat

v altánku na zahradě MŠ a na vycházkách. Podrobný výchovný plán na měsíc červen najdete na nástěnce „Okénko do naší Pastelky“.

 

    **************************************************

Během letních prázdnin bude Mateřská škola Pastelka Milevsko

uzavřena v době od 18. 7. 2022 - 26. 8. 2022. V této době budou

otevřeny mateřské školy: 

Mateřská škola Kytička: od 4. 7. 2022 do 22. 7. 2022

Mateřská škola Klubíčko: od 8. 8. 2022 do 26. 8. 2022

Mateřská škola Sluníčko: od 25. 7. 2022 do 5. 8. 2022 a

                                            od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022

Informace jsou umístěny v šatnách na nástěnkách u tříd.

                                                        

**************************************************

 

Mateřská škola pastelka Milevsko,

J. Mařánka 226, okres Písek

 

oznamuje

 

Příjem

žádostí k předškolnímu

vzdělávání

pro školní rok 2022/23 se koná dne 5. 5. 2022

od 13.00 do 16.30 hodin

 

V tento den přijměte i pozvání k nahlédnutí

do prostor naší mateřinky.

 

Zákonní zástupci dítěte s sebou vezmou:

 

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- rodný list dítěte

- vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

- vyplněný Evidenční list, který musí mít potvrzení od lékaře o řádném očkování

 

Tiskopisy jsou k dispozici v mateřské škole a na webových stránkách MŠ v kolonce Tiskopisy ke stažení.

 

 

Informace

telefon: 382 521 583, 777 141 665

e-mail:mtspastelka@volny.cz

www.mtspastelka.cz

 

 

  **************************************************

Pozor změna - sauny!!!

Od středy 26. 1. 2022 budeme saunovat vždy ve středu - důvodem změny dne je zahájení Školičky plavání u dětí v Zelené pastelce. 

                                                       Děkujeme za pochopení

 

**************************************************

 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !

 Potvrzení o výši úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2021 pro daňové účely.

 Za rok 2021 si rodiče mohou odečíst z daní výši úplaty za předškolní vzdělávání   v mateřské škole. Podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 35bb a §   38l, odst. 2. písm. f), v platném znění.

 Mateřská škola Pastelka je připravena vydat všem rodičům potvrzení o výši   úplaty za předškolní vzdělávání za rok 2021. Toto potvrzení k daňovému   přiznání si rodiče mohou vyžádat u paní učitelek ve svých třídách od 10. 01.   2022.

 

 

 

   **************************************************

 

ZAHÁJENÍ DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ

 

Sauna - od 7. 10. 2021 (červená pastelka+ zelená pastelka)

Školička bruslení - od 21. 9. 2021(zelená pastelka)

Koumáček – od 13. 10. 2021 (pro děti s odkladem docházky)

Školáček – od 12. 10. 2021 (pro děti, které půjdou do ZŠ)

Veselé pískání – od 5. 10. 2021 (červená pastelka) – po celý školní rok

Hrátky s angličtinou – od 13. 10. 2021 (zelená pastelka) – 1 x za 14 dní

Plaváček - od ledna do dubna 2022 (přihlášené děti ze zelené pastelky)

Projekt ,,Knihožrout"(spolupráce s MK Milevskem) - rozvíjení čtenářské

gramotnosti (červená pastelka + zelená pastelka) - září 2021

Projekt ,,Se sokolem do života" - od 11. 10. 2021 (červená pastelka + zelená

pastelka)

 

⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕⁕

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘED VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY (od 1. 9. 2021):

·    dítě musí být zcela zdravé, bez příznaků respiračního  onemocnění

·    nepřijímáme děti s příznaky onemocnění. V případě, že  se u dítěte projeví jakékoli příznaky onemocnění COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), ihned voláme rodičům, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Alergici musí dodat potvrzení od lékaře první den při nástupu

·    rodič má povinnost nahlásit onemocnění, nebo karanténu       v rodině

·    před vstupem do třídy rodič zodpovídá za to, aby si dítě umylo ruce mýdlem (po dobu 20 až 30 sekund)

·    v MŠ budou platit zvýšená hygienická opatření

·    s dětmi budou opakována hygienická pravidla, důraz budeme klást na jejich důsledné dodržování

·    zákonný zástupce musí mít po celou dobu v budově MŠ respirátor 

·    dodržujte rozestupy 1,5 m

·    rodič zajistí, aby dítě mělo v šatně k dispozici čistou roušku v igelitovém sáčku pro případ náhlého onemocnění dítěte

·    v období COVID-19 platí pro děti zákaz nošení hraček z domova

·    zákonní zástupci a třetí osoby nemohou dětem, které jsou v izolaci nebo s nařízenou karanténou, vyzvedávat obědy 

 
*********************************************************
 
 
 
pastelka_foot.png